Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI KLIENTA

ZAKRES I CEL

Celem niniejszej polityki jest przekazanie naszym obecnym, byłym i potencjalnym klientom (określanym dalej łącznie jako „klienci” lub „Państwo”) ogólnych informacji na poniższe tematy:

 • Okoliczności, w których gromadzimy i przetwarzamy Państwa Dane Osobowe;
 • Rodzaj gromadzonych przez nas Danych Osobowych;
 • Powody gromadzenia Państwa Danych Osobowych;
 • Jak postępujemy z Państwa Danymi Osobowymi;
 • Nasze dane kontaktowe potrzebne do tego, aby umożliwić Państwu uzyskiwanie informacji dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz realizację przysługujących Państwu praw w tym zakresie.

Niniejsza polityka jest regularnie aktualizowana, tak aby odzwierciedlała środki podejmowane przez nas jako Autoryzowanego Dealera w odniesieniu do Państwa Danych Osobowych.

Administrator

Dom Volvo Car Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-884 przy ul. Puławskiej 558/560 (dalej jako: „Autoryzowany dealer”, „Dealer”, „Dealer Volvo”, również: „Autoryzowani dealerzy”, „my” we wszystkich odmianach gramatycznych) jest Administratorem w związku z Przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych w ramach świadczenia usług sprzedaży oraz usług serwisowych.

Możemy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w celu marketingu własnych produktów lub usług tylko pod warunkiem odrębnego poinformowania Państwa o tym fakcie przy zbieraniu Danych Osobowych, lub odebrania adresowanej do Nas zgody.

Volvo Car Poland

W wielu przypadkach dane osobowe Klientów sieci Volvo w Polsce przetwarza jak administrator Volvo Car Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ulicy Puławskiej 558/560. Volvo Car Poland jest krajowym dystrybutorem samochodów Volvo. Jako dystrybutor krajowy w Polsce odpowiada ogólnie za marketing, prowadzenie serwisów internetowych, sprzedaż i relacje z klientami, a także za usługi oferowane w Polsce. Volvo Car Poland zleca nam i innym Autoryzowanym Dealerom realizację kontaktu z Państwem w celu przedstawienia ofert i produktów Volvo w imieniu Volvo Car Poland.

Volvo Car Financial Services

Dane Klientów mogą być zbierane w związku ze świadczeniem usług Volvo Car Financial Services. Usługi Volvo Car Financial Services są świadczone przez niezależne, wyspecjalizowane podmioty – zakłady ubezpieczeń, banki i firmy leasingowe. Volvo Car Poland i Autoryzowani Dealerzy zbierają i przetwarzają dane w imieniu tych usługodawców. Dostawcy usług Volvo Car Financial Services informują Klientów o tym, kto i w jakim celu zbiera ich dane.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie Państwa Danych osobowych stanowi ważną część procesu dostarczania przez nas Państwu produktów i usług. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzają, przekazując nam swoje Dane osobowe, a Państwa prywatność uważamy za ważny element oferowanych przez nas usług. W celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych, przy jednoczesnym zwiększaniu wartości usług dla klientów oraz oferowaniu coraz większych możliwości i wyższego poziomu bezpieczeństwa jazdy, stosujemy się do poniższych pięciu ogólnych zasad.

SWOBODA WYBORU

Państwa dane osobowe należą do Państwa. Dążymy do tego, by nie przyjmować żadnych założeń dotyczących Państwa preferencji w zakresie prywatności i staramy się kształtować nasze usługi w taki sposób, aby mogli Państwo zdecydować, czy chcą nam udostępnić swoje dane osobowe.

RÓWNOWAGA INTERESÓW

W przypadku, gdy Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu, a interes ten przewyższa potrzebę ochrony Państwa prywatności, możemy przetworzyć niektóre Dane Osobowe bez uzyskania Państwa zgody, jeśli zezwala na to prawo. W pewnych innych sytuacjach również możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe bez Państwa zgody, jeśli wymagają tego mające zastosowanie przepisy prawa. Więcej informacji na ten temat zamieszczono poniżej w punkcie „Zgoda”.

PROPORCJONALNOŚĆ

Autoryzowani Dealerzy Volvo dążą do przetwarzania tylko takich Danych Osobowych klientów, które są adekwatne, istotne i niezbędne w stosunku do celu, w którym zostały zgromadzone. Staramy się anonimizować Państwa dane osobowe, gdy określona funkcja lub usługa może zostać zrealizowana w oparciu o dane zanonimizowane. W przypadku, gdy łączymy dane zanonimizowane lub nieosobowe z Państwa danymi osobowymi, są one traktowane jako dane osobowe tak długo, jak pozostają połączone.

PRZEJRZYSTOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Wyznajemy zasadę przejrzystości w odniesieniu do tego, jakie Dane Osobowe przetwarzamy i w jakim celu. Dużą wagę przykładamy również do ochrony Państwa Danych Osobowych, ponieważ jedną z naszych podstawowych wartości jest ochrona tego, co jest ważne dla Państwa. Na żądanie udostępniamy klientom dodatkowe informacje na temat przetwarzania i chronienia przez nas Państwa danych osobowych.

PRZESTRZEGANIE PRAWA

Jedną z zasad, którymi musi kierować się Dealer Volvo, jest przestrzeganie obowiązującego prawa, przepisów oraz zasad dotyczących prywatności i ochrony danych w każdym kraju, w którym prowadzi działalność. W związku z tym jako Dealerzy korzystający z marki Volvo Cars, w razie potrzeby dostosowujemy przetwarzanie Państwa danych osobowych opisane w niniejszej polityce w taki sposób, by zagwarantować zgodność z prawem.

Dane osobowe gromadzone przez Dealera na temat Państwa oraz pojazdu będą wykorzystywane:

 • Do dostarczania Państwu produktów i usług, w tym do weryfikowania Państwa uprawnień do określonych zakupów i usług oraz do przedstawiania Państwu rozszerzonych ofert i możliwości;
 • Do informowania Państwa o aktualizacjach lub zmianach dotyczących produktów i usług, w tym między innymi o zmianach naszych warunków i zasad;
 • Do zapewniania obsługi technicznej i usług dotyczących pojazdu (obsługa gwarancyjna, informacje o wezwaniach do serwisu itd.);
 • Do oceny i ulepszania naszej oferty dla klientów oraz do komunikacji z nimi;
 • Do wypełniania wymagań prawnych oraz zaleceń organów prawnych;
 • Do informowania Państwa o produktach i usługach Volvo Cars na zlecenie Volvo Car Poland oraz identyfikowania tych, które mogą być dla Państwa interesujące;
 • Do przeprowadzania badań rynkowych; oraz
 • Do celów związanych z analizą i określaniem profilu klientów (w tym w Internecie i mediach społecznościowych) przez nas samych, Volvo Cars lub wybranych dostawców.

POMOCNE DEFINICJE

W niniejszej polityce stosujemy wymienione poniżej definicje:

 • „Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby Przetwarzania Danych Osobowych;
 • „Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 • „Dane Osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („podmiocie danych”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji czy identyfikator internetowy lub na podstawie jednej bądź kilku szczególnych cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • „Wrażliwe Dane Osobowe” oznaczają Dane Osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe albo przynależność do związków zawodowych, a także Przetwarzanie danych genetycznych i biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej oraz dane dotyczące zdrowia albo życia płciowego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

GROMADZENIE DANYCH

W związku z naszą działalnością gromadzimy pozyskane bezpośrednio od Państwa dane na Państwa temat lub na temat Państwa pojazdu. Mogą Państwo dostarczać nam informacje na własny temat lub na temat Państwa pojazdu podczas korzystania z usług Volvo Cars w pojeździe lub poza nim albo w ramach innych kontaktów z nami lub Volvo Cars, na przykład za pośrednictwem naszych stron internetowych lub centrów obsługi klienta (w tym kontekście zwracamy uwagę na fakt, że rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane za Państwa zgodą w celach związanych z zapewnianiem jakości). Możemy także pozyskiwać takie dane Volvo Cars oraz od innych osób trzecich. Dane takie mogą obejmować:

 • Państwa informacje kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itd.);
 • Informacje demograficzne (wiek, stan cywilny, struktura gospodarstwa domowego itd.);
 • Informacje o pojeździe (numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), model, data zakupu, historia przeglądów itd.);
 • Dane o lokalizacji generowane przez Państwa działania (pomoc nawigacyjna, zapytania używane do wyszukiwania, udostępnianie lokalizacji itd.); oraz
 • Dane związane z zakupem i korzystaniem przez Państwa z produktów i usług Dealera lub Volvo Cars (preferencje i ustawienia klienta, historia zakupów, identyfikator Volvo ID itd.).

Zachowujemy szczególną ostrożność i stosujemy dodatkowe środki w przypadku gromadzenia i przetwarzania wrażliwych danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że obowiązujące prawo może wymagać, by jako wrażliwe dane osobowe traktować także inne rodzaje danych.

POWIADAMIANIE

Gdy jest to praktycznie możliwe lub wymagane przez obowiązujące prawo, w związku z gromadzeniem lub rejestrowaniem Państwa Danych Osobowych przekażemy Państwu: (i) konkretne informacje dotyczące celu przetwarzania Państwa Danych Osobowych, (ii) tożsamość Administratora, (iii) tożsamość osób trzecich, którym dane mogą zostać ujawnione, oraz (iv) inne informacje, które mogą być niezbędne dla zapewnienia Państwu możliwości ochrony swoich praw. Powyższe informacje mogą zostać na przykład przekazane Państwu w momencie zakupu pojazdu, poprzez aplikacje mobilne, na stronie domvolvo.volvocars-partner.pl lub w inny sposób w drodze umowy zawieranej przez Państwa z nami.

ZGODA

Gdy jest to praktycznie możliwe lub wymagane przez obowiązujące prawo, uzyskamy Państwa zgodę przed przystąpieniem do gromadzenia lub wykorzystywania Państwa danych osobowych. Prośba o Państwa zgodę będzie wyraźna oraz konkretna i będzie zawierać uzasadnienie, na podstawie którego będą Państwo mogli podjąć decyzję. Nie będziemy nigdy zakładać Państwa zgody, lecz będziemy dążyć do tego, by mieli Państwo możliwość jej jasnego wyrażenia. Państwa zgoda jest dobrowolna i może zawsze zostać wycofana, na przykład poprzez rezygnację z określonej usługi albo poprzez skontaktowanie się z Dealerem pod adresem wskazanym poniżej w punkcie „Informacje i dostęp”. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, korzystanie z usług lub ich części może być niemożliwe.

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH BEZ ZGODY

Gromadzenie i wykorzystywanie danych rejestrowanych przez pojazd może być niezbędne do: (i) diagnostyki i naprawy usterek w pojazdach przez techników podczas przeglądów i obsługi technicznej pojazdów, (ii) rozwoju produktów Volvo Cars, na przykład do poprawy jakości pojazdów i działania funkcji bezpieczeństwa, (iii) zarządzania zobowiązaniami gwarancyjnymi Volvo Cars oraz (iv) spełniania wymagań prawnych. Przy gromadzeniu lub wykorzystywaniu danych rejestrowanych przez pojazd do tych celów oraz w celu realizacji podobnych uzasadnionych interesów Dealera nie będziemy zazwyczaj prosić o Państwa zgodę, chyba że zostanie to uznane za konieczne w indywidualnym przypadku albo będzie wymagane przez obowiązujące prawo.

APLIKACJE OSÓB TRZECICH

Mogą Państwo mieć dostęp do aplikacji lub innych usług powiązanych z pojazdem, ale dostarczonych przez osobę trzecią, które na przykład mogą wymagać przesłania do takiej osoby trzeciej danych o lokalizacji lub innych Danych rejestrowanych przez pojazd. Volvo Cars i Dealer Volvo nie odpowiadają za gromadzenie ani wykorzystywanie Danych Osobowych w aplikacjach lub usługach osób trzecich i zaleca, aby Państwo uważnie zapoznali się z warunkami korzystania z takich aplikacji i usług (oraz ewentualnym związanym z nimi oświadczeniem dotyczącym prywatności) przed ich użyciem. W razie pytań dotyczących wykorzystywania Państwa danych osobowych przez określoną osobę trzecią prosimy kontaktować się bezpośrednio z tą osobą.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

W przypadku większości działań związanych z przetwarzaniem możecie Państwo przerwać wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych poprzez zaktualizowanie swoich preferencji, rezygnację z określonej usługi, wycofanie swojej zgody na przetwarzanie poprzez skontaktowanie się z Dealerem pod adresem wskazanym poniżej w punkcie „Informacje i dostęp” lub w inny podany przez nas sposób. Jednakże, o ile z obowiązującego prawa nie wynika inaczej, nie możecie Państwo generalnie wycofać się z przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • Które realizujemy w celu przesyłania Państwu ważnych powiadomień, takich jak zmiany naszych warunków i zasad lub w przypadku wezwań produktów do serwisu; oraz
 • Które realizujemy w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych.

PRZETRZYMYWANIE

Państwa dane osobowe będziemy przetrzymywać jedynie tak długo, jak to będzie konieczne dla realizacji celów opisanych w niniejszej polityce lub celów, o których zostali Państwo poinformowani w inny sposób. Oznacza to, że po wyrażeniu przez Państwa zgody na Przetwarzanie przez nas Państwa Danych Osobowych, będziemy przetrzymywać Państwa dane, dopóki będzie trwać nasza relacja z Państwem jako klientem (oraz w odnośnych przypadkach do upływu okresu gwarancji) lub do momentu wycofania Państwa zgody. Nawet jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, możemy przetrzymywać pewne dane osobowe przez okres wymagany do wypełnienia przez nas naszych obowiązków prawnych i obrony naszych praw w sporach prawnych. Jeśli nie uzyskamy Państwa zgody na Przetwarzanie, Dane Osobowe będą przetrzymywane jedynie przez tak długi okres, na jaki zezwala prawo.

JAKOŚĆ DANYCH

W ramach przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych dążymy do tego, by były one poprawne i aktualne. Będziemy starać się kasować lub korygować Dane Osobowe, które są niepoprawne lub niepełne. Więcej informacji na temat Państwa prawa do zapewnienia poprawności przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych podano poniżej w punkcie „Informacje i dostęp”.

INFORMACJE I DOSTĘP

Jak podano powyżej w punkcie „Powiadamianie”, możemy przekazywać Państwu określone informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych przy gromadzeniu lub rejestrowaniu takich danych. Mają Państwo prawo zażądać (i) kopii przechowywanych przez nas Państwa Danych Osobowych, (ii) poprawienia lub usunięcia Danych Osobowych, które Państwa zdaniem są błędne oraz (iii) usunięcia Państwa Danych Osobowych oraz ograniczenia przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych w pewnych okolicznościach. Ponadto mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa Danych Osobowych oraz otrzymać Państwa Dane Osobowe, które nam Państwo udostępnili, w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, i zlecić ich przekazanie innemu Administratorowi.

Wnioski należy przesyłać do osoby prawnej podanej na końcu niniejszego dokumentu. Państwa wnioski będą załatwiane szybko i we właściwy sposób. Jeśli obowiązujące prawo przewiduje pobranie opłaty administracyjnej za rozpatrzenie Państwa wniosku (wniosków), Dealer może naliczyć taką opłatę. Ponadto mogą mieć Państwo możliwość uzyskania dostępu do przeglądu pewnych Danych Osobowych, które Państwo udostępnili bezpośrednio Dealerowi i które są przez nią przechowywane oraz skorygowania.

Aby otrzymać więcej informacji na temat Państwa praw, prosimy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

BEZPIECZEŃSTWO

Jako Dealer Volvo wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa Danych Osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz wszelkimi innymi nielegalnymi formami Przetwarzania.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Jako Autoryzowany Dealer możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

 • Volvo Car Poland i innym jednostkom organizacyjnymi Volvo Cars;
 • autoryzowanym warsztatom Volvo Cars w celu umożliwienia im wysyłania Państwu ofert dotyczących produktów i usług oraz innych informacji; innym partnerom biznesowym w celu umożliwienia im wysyłania Państwu ofert dotyczących produktów i usług oraz innych informacji lub w celu prowadzenia działań badawczo-rozwojowych;
 • w związku ze sprzedażą lub przekazaniem naszego przedsiębiorstwa;
 • gdy wymaga tego prawo, na przykład w związku z zapytaniami organów administracji państwowej, sporem lub innym procesem lub wnioskiem prawnym;
 • w przypadku gdy w dobrej wierze będziemy przekonani, że ujawnienie jest niezbędne dla ochrony naszych praw, na przykład w celu zbadania potencjalnych naruszeń naszych warunków albo wykrycia, uniemożliwienia lub ujawnienia oszustwa albo innych naruszeń bezpieczeństwa;
 • innym partnerom biznesowym lub osobom trzecim w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nich usług i upoważnili ich do występowania do nas z wnioskiem o udostępnienie danych,
 • dostawcom naszych produktów i usług, którzy działają w naszym imieniu w związku z wykorzystywaniem danych na wyżej opisane sposoby, takim tak dostawcy usług bezprzewodowych, firmy utrzymujące lub obsługujące naszą stronę internetową, wysyłające wiadomości, wykonujące analizę danych, przetwarzające dane kart kredytowych oraz dostawcy systemów niezbędnych do przetwarzania i zapisywania danych kart kredytowych lub informacji finansowych i zarządzania nimi.
 • służbom ratowniczym, takim jak policja, firmy oferujące usługi pomocy drogowej, stacje pogotowia ratunkowego, w celu umożliwienia im świadczenia usług.

Jako Dealer Volvo, który jest Administratorem Państwa Danych Osobowych, co do zasady ujawnimy Państwa Dane Osobowe osobie trzeciej tylko wówczas, gdy otrzymamy na to Państwa zgodę. Jeśli zezwala na to prawo, możemy jednak udostępnić Państwa Dane Osobowe bez Państwa zgody, o ile nie uznamy Państwa zgody za konieczną w indywidualnym przypadku lub Państwa zgoda nie będzie wymagana prawem, w następujących sytuacjach:

 • gdy ujawnienie danych jest wymagane prawem; oraz
 • gdy ujawnienie danych jest niezbędne do ochrony prawowitego interesu Dealera (na przykład w celu ochrony naszych praw ustawowych, o których mowa powyżej).

PRZETWARZANIE DANYCH W NASZYM IMIENIU

Ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do pracowników i dostawców Dealera, którzy muszą wykorzystywać te informacje do ich przetwarzania w naszym imieniu i którzy są zobowiązani umową do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych. Dążymy do wybierania takich opcji usług Przetwarzania, które najlepiej zabezpieczają integralność Państwa Danych Osobowych względem osób trzecich.

MARKETING

Nie będziemy sprzedawać ani handlować Państwa danymi osobowymi z osobami trzecimi, chyba że uzyskamy na to Państwa zgodę. Nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim dla ich celów marketingowych, chyba że uzyskaliśmy Państwa zgodę na takie ujawnienie. Jeśli wyrazili Państwo taką zgodę, ale chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych od osoby trzeciej, prosimy skontaktować się bezpośrednio z tą osobą.

STRONY INTERNETOWE I PLIKI COOKIE

Co do zasady mogą Państwo odwiedzać strony internetowe Dealera bez informowania nas, kim Państwo są i ujawniania jakichkolwiek informacji o sobie. W celu udostępnienia Państwu pewnych usług lub ofert musimy jednak często zarejestrować pewne Dane Osobowe, takie jak Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail. Przed taką rejestracją możemy też gromadzić (za pomocą plików cookie) anonimowe informacje na temat sposobu korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych. Informacje takie pomogą nam w ulepszaniu naszych stron internetowych i marketingu. Wszystkie nasze strony internetowe dostępne dla naszych klientów zawierają informacje dotyczące wykorzystywania przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie, prosimy zapoznać się z lokalnymi informacjami dotyczącymi plików cookie na stronie https://domvolvo.volvocars-partner.pl/cookie/.

Aplikacje

Gdy pobierają Państwo jedną z naszych aplikacji lub rejestrują się w celu korzystania z niej, mogą Państwo wysłać do nas Dane Osobowe, takie jak Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne dane rejestracyjne. Ponadto, gdy korzystają Państwo z naszych aplikacji, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym informacje techniczne dotyczące Państwa urządzenia mobilnego oraz informacje o sposobie, w jaki korzystają Państwo z aplikacji. W zależności od używanej aplikacji oraz pod warunkiem wyrażenia przez Państwa odpowiedniej zgody, możemy również gromadzić informacje zapisane w Państwa urządzeniu, w tym informacje kontaktowe, informacje o lokalizacji lub inne treści cyfrowe. Dalsze szczegóły na temat rodzaju gromadzonych przez nas danych podano w informacji i/lub specjalnym oświadczeniu dla każdej aplikacji.

Usługi i aplikacje osób trzecich

Pewne aplikacje osób trzecich, które Państwo pobierają, które są preinstalowane albo, w których mogą Państwo się zarejestrować, mogą mieć odrębne warunki i politykę prywatności, które obowiązują niezależnie do naszej polityki prywatności. Dealer nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Danych Osobowych w aplikacjach lub usługach osób trzecich. Przed zamówieniem, pobraniem lub użyciem usługi lub aplikacji osoby trzeciej zalecamy dokładne zapoznanie się z obowiązującymi warunkami użytkownika i polityką prywatności. Zalecamy również, aby po pobraniu aplikacji osób trzecich zapoznać się z dostępnymi w nich opcjami i ustawieniami ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności Ringie Axel Springer

Twoje dane osobowe na naszej stronie internetowej mogą być przetwarzane przez naszych partnerów technologicznych i reklamowych, w tym m.in. Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 49, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł, NIP: 5272677009, REGON 146127300. Polityka prywatności ww. partnera zawierające informacje o szczegółach przetwarzania danych i przysługujących Ci uprawnieniach znajduje się pod adresem https://politykaprywatnosci.onet.pl/.
Twoje dane w powyższym zakresie będą przetwarzane w zakresie udzielonej przez Ciebie zgody m.in. w celu zapewnienia prawidłowości i atrakcyjności prezentowanych reklam produktów i usług lub w celu dokonania właściwych rozliczeń z tytułu publikacji tych reklam. Twoje dane będą przetwarzane w ramach technologii cookies i podobnych, a w linku podanym powyżej uzyskasz informację jak zarządzać tą technologią, w tym blokować i usuwać cookies. Jeśli nie chcesz, by ww. partner przetwarzał Twoje dane zebrane na naszych
stronach w celu zapewnienia prawidłowości i atrakcyjności prezentowanych Ci reklam produktów i usług – możesz wycofać swoją zgodę klikając tutaj 

Dzieci

Nasze usługi nie są przeznaczone dla dzieci. Nie pozyskujemy ani nie gromadzimy w sposób celowy Danych Osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat i nie kierujemy do nich reklam naszych produktów i usług. Jeśli dziecko przekaże nam Dane osobowe, jego rodzic lub opiekun może skontaktować się z nami, aby umożliwić nam usunięcie tych informacji z naszej bazy danych. Jeśli uważają Państwo, że możemy posiadać informacje przekazane przez dziecko w wieku poniżej 13 lat, prosimy skontaktować się z nami. Jeśli dowiemy się, że przez nieuwagę zgromadziliśmy dane osobowe dziecka poniżej 13 roku życia lub innego obowiązującego w danej jurysdykcji wieku minimalnego, podejmiemy odpowiednie kroki, aby jak najszybciej usunąć te dane.

Składanie zażaleń do organu nadzorującego

Jeśli Państwa zadaniem przetwarzamy Państwa dane osobowe z naruszeniem przepisów o ochronie danych, mają Państwo prawo do złożenia zażalenia do właściwego organu nadzorującego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ramienia Dealera mogą Państwo nawiązać, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Adres e-mail:globdpo@volvocars.com